ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာအဖြ႔ဲ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ဖိတ္ၾကားျခင္း


ျမန္မာႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာအဖြ႔ဲ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးဖိတ္ၾကားျခင္း

  AGM Invitation