မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာအဖွ့ဲ၏ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း


မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာအဖွ့ဲ၏ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း

  AGM Invitation