မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာအဖွ့ဲ၏ နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီ ညီလာခံ ဖိတ်ကြားခြင်း

မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာအဖွ့ဲ၏ နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီ ညီလာခံ ဖိတ်ကြားခြင်း