ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံ က်င္းပျပီးစီးျခင္း


ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံ ကို 10.01.2014 ရက္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ျပီးစီး ခဲ့ပါသည္။ anni01 anni02 anni03 anni04 anni05