မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း နှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီ ညီလာခံ ကျင်းပပြီးစီးခြင်း