မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့၏ နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီ ညီလာခံ ဖိတ်ကြားခြင်း