ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံ က်င္းပျပီးစီးျခင္း