ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာအဖြ႔ဲ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံ ဖိတ္ၾကားျခင္း


ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာအဖြ႔ဲ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံ ဖိတ္ၾကားျခင္း