သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း


ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ Myanmar Financial Center တို႕ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ Project Management Professional Course (MICEG & MFC batch-3, 2016) ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ရာ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူ အသင္းသားမ်ား ဤအသင္းသို့ Email: [email protected] ေပးပို့ျပန္ၾကားေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။  

MES Timetable (Yangon Batch 2)